Boka tid tillsammans med oss

Vi hjälper dig med din beställning!
Kontakta oss så ser vi till att hitta den bästa lösningen för att träffa just dig!

Freedom Hair Scandinavia


Personuppgifter & GDPR

Den 25 maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning, GDPR. Lagen ersätter personuppgiftslagen (PuL) och ökar dina möjligheter att bestämma över hur vi som företag hanterar uppgifter om dig.

Förkortningen GDPR står för General Data Protection Regulation. Den nya dataskyddsförordningen införs samtidigt i hela EU 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Om dataskyddsförordningen, GDPR

Dataskyddsförordningen ska säkerställa din rätt till skydd av dina personuppgifter. Ett annat mycket viktigt syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU och därmed lägga grund för en ökad digitalisering inom EU.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer och kundnummer. En bild kan också vara en personuppgift om det går att se vem personen/personerna på bilden är.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss.

När behöver vi dina personuppgifter?

Om du till exempel skickar e-post, ringer eller besöker oss i samband med beställning kommer vi att behandla dina uppgifter. Detta är något vi måste göra för att kunna hantera beställningar och svara på frågor gällande pågående och tidigare beställningar och reparationer.

Några exempel på när vi kan behöva dina personuppgifter:

• Vid beställning av ny produkt eller reparation.
• Vid betalning med rekvisition från landstinget.
• När beställda varor skickas genom tull till exempelvis Norge.
• När du prenumererar på nyhetsbrev från oss.
• När du kommunicerar med oss via e-post eller telefon.

Rättsliga grunder för behandling

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna inklusive lagring.
Behandlingen kan ske manuellt, helt eller delvis automatiserat. I dataskyddsförordningen finns bestämmelser om hur behandling får ske.

Dataskyddsförordningen har sex rättsliga grunder för behandling av personuppgifter:

• Samtycke
• Ingå eller fullgöra avtal
• Laglig förpliktelse
• Skydda den registrerades intressen
• Allmänt intresse eller myndighetsutövning
• Intresseavvägning.

Rätt att dra tillbaka samtycke

Om du som registrerad har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka det genom att ta kontakt med vårt dataskyddsombud. Att du återkallar samtycket påverkar inte lagligheten av behandling vi redan utfört.

Dina rättigheter som registrerad

De personer vars personuppgifter vi behandlar, de registrerade, har ett antal rättigheter. I dataskyddsförordningen är rättigheterna utökade, förstärkta och specificerade jämfört med i personuppgiftslagen.
Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer i samband med användning av rekvisition från landsting eller export till land utanför EU då detta är ett tullkrav. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Klagomål

Du kan alltid kontakta oss via telefon eller mejl om du har frågor kring behandlingen av personuppgifter. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.